TAMRAKAR GORGEOUS COSMETIC SURGERY, IPL, LASER CENTRE, JABALPUR (M.P.), INDIA  

 

Face Breast
Body Skin

 

 

 

                     

 

 

 

 

Dr.Vinod B. Tamrakar

Mahakoshol Hospital, Opp. Wright Town  Stadium Gate 03, Wright Town, Jabalpur-482002 (M.P.) India

+91-761- 2400033, 2401909, 4064780

Email : vbtamrakar@yahoo.com